IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Uncategorised

Professorat BC

El professorat

Una condició indispensable per assegurar l'eficàcia i l'èxit del programa és la dotació del professorat amb l'adequada preparació i els coneixements suficients en llengua anglesa per a impartir les matèries seleccionades en el currículum integrat.

El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències naturals/biologia, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la titulació corresponent, ha d'acreditar uns coneixements elevats en llengua anglesa.

El MEC/British Council organitzava periòdicament cursos de formació per al professorat directament implicat en el projecte. Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es realitzaren al Regne Unit i inclogueren visites als centres escolars anglesos, la qual cosa els permeté conèixer i analitzar el seu funcionament. També, anualment, s’organitzaven cursos d’immersió lingüística, per millorar la competència lingüística dels professors que imparteixen matèries diferents de les de llengua anglesa.

Els professors assessors lingüístics: els professors titulars compten dins l’aula amb la col·laboració d'un assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British Council. Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del professorat titular i facilita, sobretot, la utilització de l’anglès com a llengua vehicular i de relació. Així mateix, contribueix i participa en la preparació del material d'aula de cadascuna de les unitats didàctiques i col·labora activament en l'organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat. La dotació del professorat es complementa amb la figura de l’auxiliar de conversa que garanteix la presència de professorat nadiu a les aules.

Correspon al departament de Llengües Estrangeres, la coordinació i la supervisió del programa en tot el que es refereix a la llengua anglesa com a llengua vehicular. La coordinació, a més, ha d'estendre's al centre d'educació infantil i primària adscrit a l'institut, sobretot en les qüestions relatives a l'organització curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta de l'alumnat que ha d'accedir als estudis d’educació secundària.

 

Organització d'àrees

Organització de les àrees o matèries

L’organització i la selecció de les àrees i matèries que s’imparteixen en anglès es realitza en funció dels criteris següents:

1. Que el nombre total d'hores lectives de les matèries impartides en llengua anglesa representi, aproximadament, un terç del total de les hores lectives setmanals del curs.

2. Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament amb els seus continguts curriculars, permeti a l'alumnat accedir, després d'haver finalitzat els estudis de l'ESO, a les proves externes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

3. Que el centre disposi de professorat definitiu, amb la formació adient en llengua anglesa per impartir satisfactòriament les àrees del projecte.

A partir d'aquests criteris d'organització, des del curs 2009-10 les matèries que s’imparteixen en llengua anglesa són:

 

 

1r Cicle d’ESO (Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries)

 

CN

CCSS

ANGLÈS

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

TECNOLOGIA

Total

1r ESO

3 h

3h

3h

3h

 

12

2n ESO

 

3h

3h

 

3h

9

   
 

Biología i geología

CCSS

ANGLÈS

Tecnologia

Plàstica

Total

3r ESO

3h

3h

3h

3h

(3h) (optativa)

15

4t ESO

(3h)

(troncal)

3h

3h

(3h)

(optativa)

(3h)

(optativa)

15

En les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Llengua Anglesa el MECD/BC ha elaborat un currículum específic que, a través de l'administració educativa autonòmica, és d'aplicació als centres adscrits al programa de currículum integrat. D'altra banda, les altres matèries de cadascun dels cursos s'imparteixen en llengua catalana excepte, naturalment, l'assignatura de llengua castellana, d’acord amb el projecte lingüístic de centre.

 

Estàs aquí:Home Informació Acadèmica Calendari Escolar