IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Oferta Educativa 1r ESO

1r ESO LOMQE
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Geografia i història*
 • Biologia i geologia*
 • Matemàtiques
 • Assignatura de lliure configuració autonòmica
 • Llengua catalana i literatura
 • Assignatures específiques
 • Educació Física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I*
 • Música I

(Heu de triar-ne una) 

Religió 

Valors ètics

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council