IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Oferta Educativa 3r ESO

3r ESO LOMQE
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Geografia i història*
 • Física i Química
 • Assignatura de lliure configuració autonòmica
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques (S'ha de triar una de les dues opcions)
  • Matemátiques orientades als ensenyaments aplicats
  • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Assignatures específiques
  • Tecnologia II*
  • Educació Física

(heu de triar-ne una)

 • Religió 
 • Valors ètics

(heu de triar-ne dues)

 • Educació plàstica i Visual II*
 • Música II
 • Alemany

 

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council