IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Organització d'àrees

Organització de les àrees o matèries

L’organització i la selecció de les àrees i matèries que s’imparteixen en anglès es realitza en funció dels criteris següents:

1. Que el nombre total d'hores lectives de les matèries impartides en llengua anglesa representi, aproximadament, un terç del total de les hores lectives setmanals del curs.

2. Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament amb els seus continguts curriculars, permeti a l'alumnat accedir, després d'haver finalitzat els estudis de l'ESO, a les proves externes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

3. Que el centre disposi de professorat definitiu, amb la formació adient en llengua anglesa per impartir satisfactòriament les àrees del projecte.

A partir d'aquests criteris d'organització, des del curs 2009-10 les matèries que s’imparteixen en llengua anglesa són:

 

 

1r Cicle d’ESO (Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries)

 

CN

CCSS

ANGLÈS

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

TECNOLOGIA

Total

1r ESO

3 h

3h

3h

3h

 

12

2n ESO

 

3h

3h

 

3h

9

   
 

Biología i geología

CCSS

ANGLÈS

Tecnologia

Plàstica

Total

3r ESO

3h

3h

3h

3h

(3h) (optativa)

15

4t ESO

(3h)

(troncal)

3h

3h

(3h)

(optativa)

(3h)

(optativa)

15

En les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Llengua Anglesa el MECD/BC ha elaborat un currículum específic que, a través de l'administració educativa autonòmica, és d'aplicació als centres adscrits al programa de currículum integrat. D'altra banda, les altres matèries de cadascun dels cursos s'imparteixen en llengua catalana excepte, naturalment, l'assignatura de llengua castellana, d’acord amb el projecte lingüístic de centre.